בראש ובראשונה

מאת: גוני טישלר, עטרת ירדן-ברק

אקדמון הוצאה לאור

למידע נוסף

קריינים: 
אלי בנימין, עדי וולק, ליהי קרסילובסקי-פרודובסקי, עטרת ירדן-ברק, 
גוני טישלר

©

כל הזכויות שמורות להוצאת מאגנס

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, להעביר, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו”ל.